Dojokun 道場訓

一つ、我々は心身を練磨し、確固不抜の心技を極めること Hitotsu, wareware wa shinshin o renmasi, kakkofubatsu no shingi o kiwameru koto

(One, we train body and mind to establish ultimate technique and spirit)

 

一つ、我々は武の真髄を極め、気に発し感に敏なること  Hitotsu, wareware wa bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi kan ni binnarukoto

(One, we reach the truth of Martial Arts and to generate Ki evergy and be sensitive)

 

一つ、我々は質実剛健を持って、克己の精神を涵養すること  Hitotsu, wareware wa shitsujitsugoken o motte, kokkinoseishin o kanyosurukoto

(One, we are unaffected and sincere, with fortitude and vigor to become independence) 

 

一つ、我々は礼節を重んじ、長上を敬し粗暴の振る舞いを慎むこと Hitotsu, wareware wa reisetsu o omonji, chojo o keishi sobo no furumai o tsutsushimukoto

(One, we observe of manner, respect elderly, and abstain violent behavior)

 

一つ、我々は神仏を尊び、謙譲の美徳を忘れざること  Hitotsu, wareware wa shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezarukoto

(One, we remember Super Being, do not forget virtue of modest)

 

一つ、我々は知性と体力を向上させ、事に望んで過たざること  Hitotsu, wareware wa chisei to tairyoku o kojosase, koto ni nozonde ayamatazarukoto

(One, we improve intelligence and physical strength, by the time facing to difficuty, do not make wrong choice)

 

一つ、我々は生涯の修行を空手の道に通じ、極真の道を全うすること Hitotsu, wareware wa shogai no shugyo o karate no michi ni tsuuji, Kyokushin no michi o mattosurukoto

(One, we attain life time training through achieving the way of karate, to complete the way of Kyokushin)